ธราพร ภ. and พงษ์เพ็ง จ. (2014) “โครงสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้วิศวกรรมคุณค่า ในการออกแบบอาคาร โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 8(2), pp. 12–19. doi: 10.14456/nuej.2013.8.