ประภาภรณ์ ว., รัตนพลที ม. and เสนานิกรณ์ อ. (2014) “การประเมินผลโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางถนน ส่วนงานกรมทางหลวงชนบท โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (AHP)”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 9(2), pp. 21–32. doi: 10.14456/nuej.2014.5.