เหลืองทรัพย์ทวี ก., ตินะมาส พ. and ลิคะสิริ จ. (2014) “การแบ่งกลุ่มสำรวจในการเดินสำรวจทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 9(2), pp. 14–20. doi: 10.14456/nuej.2014.1.