ทิพจร วิวัฒน์, ไกลถิ่น ชนะชน, and เฉลิมกิจ จักรพงศ์. 2018. “The Application of Memetic Algorithm for Induction Motor Parameter Estimation”. Naresuan University Engineering Journal 13 (1). Phitsanulok, Thailand:43-52. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/73028.