สงวนเสริมศรี มัทนี. 2014. “วิธีการและปัญหาของการทำนาข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”. Naresuan University Engineering Journal 2 (1). Phitsanulok, Thailand:44-54. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26309.