ตั้งค้าวานิช เศรษฐา, เกียรติวนิชวิไล สมยศ, and กานต์ประชา สุรเชษฐ์. 2014. “ระบบสมองกลแบบฝังตัวสำหรับระบบกล้องตรวจจับ (Embedded System for a Camera Sensor System)”. Naresuan University Engineering Journal 2 (1). Phitsanulok, Thailand:33-38. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26307.