อินภู่ มนัส, ทิพหา นิรุตน์, and เกียรติวนิชวิไล สมยศ. 2014. “การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยระบบบอกพิกัดโลกราคาถูก”. Naresuan University Engineering Journal 2 (1). Phitsanulok, Thailand:26-32. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26306.