ขยันการนาวี ชัยวัฒน์, and เกิดพิทักษ์ ฉลอง. 2014. “แนวคิดในการศึกษาเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในลุ่มน้ำยม”. Naresuan University Engineering Journal 3 (1). Phitsanulok, Thailand:20-26. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26300.