ทองสนิท ปาจรีย์. 2014. “ฝุ่นละออง”. Naresuan University Engineering Journal 3 (1). Phitsanulok, Thailand:1-4. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26297.