แทนธานี ศรินทร์ทิพย์, and วงศ์กังแห อัครพันธ์. 2014. “ระบบการเตือนภัยน้ำท่วมอัตโนมัติสำหรับชุมชนเมือง”. Naresuan University Engineering Journal 4 (1). Phitsanulok, Thailand:25-30. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26295.