สมโน กรุณาภรณ์. 2014. “การวิเคราะห์ความดันและอุณหภูมิเฉลี่ยในเครื่องยนต์ HCCI ในช่วง NVO ด้วยโปรแกรม KIVA”. Naresuan University Engineering Journal 4 (1). Phitsanulok, Thailand:1-6. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26291.