ชนบดีเฉลิมรุ่ง ยงยุทธ, and ชื่นชูกลิ่น สมบัติ. 2014. “ระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย”. Naresuan University Engineering Journal 5 (2). Phitsanulok, Thailand:10-20. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26265.