ไกรกิจราษฎร์ เกรียงศักดิ์, เรืองสินชัยวานิช สมพร, and ผูกพันธุ์ สิทธิโชค. 2014. “การศึกษาผลกระทบของรูปทรงโรเตอร์ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อความถี่ธรรมชาติด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์”. Naresuan University Engineering Journal 6 (1). Phitsanulok, Thailand:12-19. https://doi.org/10.14456/nuej.2011.12.