แก้วกุลศรี คณาธิป, and เรืองสินชัยวานิช สมพร. 2014. “การศึกษาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์”. Naresuan University Engineering Journal 7 (1). Phitsanulok, Thailand:29-36. https://doi.org/10.14456/nuej.2012.1.