พรมมายะกุล ธีรวัฒน์, and พงษ์เพ็ง จักรพงษ์. 2014. “โครงสร้างปัจจัยสำหรับคัดเลือกระบบจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการก่อสร้าง โดยการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง”. Naresuan University Engineering Journal 8 (2). Phitsanulok, Thailand:46-55. https://doi.org/10.14456/nuej.2013.2.