เอี่ยมตาล ธนภัทร, and มาลากร ธนิต. 2014. “การเปรียบเทียบวิธีการค้นหาเฉพาะที่ ในขั้นตอนวิธีสับเปลี่ยนการกระโดดของกบสำหรับปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักร”. Naresuan University Engineering Journal 8 (2). Phitsanulok, Thailand:40-45. https://doi.org/10.14456/nuej.2013.5.