ธราพร ภัทรวรรณ, and พงษ์เพ็ง จักรพงษ์. 2014. “โครงสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้วิศวกรรมคุณค่า ในการออกแบบอาคาร โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน”. Naresuan University Engineering Journal 8 (2). Phitsanulok, Thailand:12-19. https://doi.org/10.14456/nuej.2013.8.