ถาวร เอราวิล, ผัดวงศ์ ทรงพล, and คำเมือง ขวัญนิธิ. 2014. “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการกัดอะลูมิเนียม 6063 ด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ”. Naresuan University Engineering Journal 9 (2). Phitsanulok, Thailand:33-37. https://doi.org/10.14456/nuej.2014.3.