ประภาภรณ์ วรรธนะ, รัตนพลที มนัส, and เสนานิกรณ์ อิสรา. 2014. “การประเมินผลโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางถนน ส่วนงานกรมทางหลวงชนบท โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (AHP)”. Naresuan University Engineering Journal 9 (2). Phitsanulok, Thailand:21-32. https://doi.org/10.14456/nuej.2014.5.