เหลืองทรัพย์ทวี กนกอร, ตินะมาส พชร, and ลิคะสิริ จูลิน. 2014. “การแบ่งกลุ่มสำรวจในการเดินสำรวจทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน”. Naresuan University Engineering Journal 9 (2). Phitsanulok, Thailand:14-20. https://doi.org/10.14456/nuej.2014.1.