ขันทอง ร.; ปัญญาวุธโธ ก.; อักกะรังสี พ. การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากไบโอมีเทนอัดด้วยการเปลี่ยนรูปด้วยไอน้ำโดยใช้แพลเลเดียมบนตัวรองรับอะลูมินา (Pd/Al2O3) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา: Production of Hydrogen Gas from Compressed Bio-methane Gas by Steam Reforming Process with Alumina-supported Palladium (Pd/Al2O. Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 12, n. 2, p. 103–110, 2018. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/78916. Acesso em: 29 feb. 2024.