สงวนเสริมศรี ม. วิธีการและปัญหาของการทำนาข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 2, n. 1, p. 44–54, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26309. Acesso em: 5 mar. 2024.