ตั้งค้าวานิช เ.; เกียรติวนิชวิไล ส.; กานต์ประชา ส. ระบบสมองกลแบบฝังตัวสำหรับระบบกล้องตรวจจับ (Embedded System for a Camera Sensor System). Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 2, n. 1, p. 33–38, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26307. Acesso em: 5 mar. 2024.