อินภู่ ม.; ทิพหา น.; เกียรติวนิชวิไล ส. การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยระบบบอกพิกัดโลกราคาถูก. Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 2, n. 1, p. 26–32, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26306. Acesso em: 5 mar. 2024.