ขยันการนาวี ช.; เกิดพิทักษ์ ฉ. แนวคิดในการศึกษาเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในลุ่มน้ำยม. Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 3, n. 1, p. 20–26, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26300. Acesso em: 2 mar. 2024.