สมโน ก. การวิเคราะห์ความดันและอุณหภูมิเฉลี่ยในเครื่องยนต์ HCCI ในช่วง NVO ด้วยโปรแกรม KIVA. Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 4, n. 1, p. 1–6, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26291. Acesso em: 5 mar. 2024.