ปิยอิสระกุล ณ.; ศรีสุรภานนท์ ว. การศึกษาพฤติกรรมของผู้ขับรถเร็วบนกระแสจราจร. Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 5, n. 1, p. 51–60, 2014. DOI: 10.14456/nuej.2010.9. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26286. Acesso em: 26 feb. 2024.