เจริญธรรม ณ.; กนิษฐ์พงศ์ ก. การสำรวจความเสียหายเนื่องจากความชื้นในแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมอุ่น ด้วยการทดสอบการคืบแบบการให้แรงกระทำซ้ำ. Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 5, n. 1, p. 1–8, 2014. DOI: 10.14456/nuej.2010.14. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26274. Acesso em: 4 mar. 2024.