เรืองฤทธิ์ พ.; แย้มเม่น ส. การลดสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองดิจิทัลแบบเรียบชนิดเอ็กซ์โปเนนเชียล. Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 5, n. 2, p. 28–36, 2014. DOI: 10.14456/nuej.2010.16. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26267. Acesso em: 27 feb. 2024.