ชนบดีเฉลิมรุ่ง ย.; ชื่นชูกลิ่น ส. ระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย. Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 5, n. 2, p. 10–20, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26265. Acesso em: 5 mar. 2024.