ไกรกิจราษฎร์ เ.; เรืองสินชัยวานิช ส.; ผูกพันธุ์ ส. การศึกษาผลกระทบของรูปทรงโรเตอร์ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อความถี่ธรรมชาติด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์. Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 6, n. 1, p. 12–19, 2014. DOI: 10.14456/nuej.2011.12. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26225. Acesso em: 27 feb. 2024.