แก้วกุลศรี ค.; เรืองสินชัยวานิช ส. การศึกษาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 7, n. 1, p. 29–36, 2014. DOI: 10.14456/nuej.2012.1. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26192. Acesso em: 22 feb. 2024.