โพธิ์ทอง ช.; ทองสนิท ป. ผลของการเผาอ้อยต่อคุณภาพอากาศและสมบัติของอ้อย. Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 7, n. 1, p. 8–16, 2014. DOI: 10.14456/nuej.2012.5. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26178. Acesso em: 27 feb. 2024.