สถิรเศรษฐทวี ด.; พิชยาพันธ์ ป.; แสงศรีจันทร์ ช.; รักหมู่ น. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น. Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 7, n. 1, p. 1–7, 2014. DOI: 10.14456/nuej.2012.6. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26174. Acesso em: 27 feb. 2024.