พรมมายะกุล ธ.; พงษ์เพ็ง จ. โครงสร้างปัจจัยสำหรับคัดเลือกระบบจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการก่อสร้าง โดยการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง. Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 8, n. 2, p. 46–55, 2014. DOI: 10.14456/nuej.2013.2. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26122. Acesso em: 2 mar. 2024.