เอี่ยมตาล ธ.; มาลากร ธ. การเปรียบเทียบวิธีการค้นหาเฉพาะที่ ในขั้นตอนวิธีสับเปลี่ยนการกระโดดของกบสำหรับปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักร. Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 8, n. 2, p. 40–45, 2014. DOI: 10.14456/nuej.2013.5. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26119. Acesso em: 22 feb. 2024.