ธราพร ภ.; พงษ์เพ็ง จ. โครงสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้วิศวกรรมคุณค่า ในการออกแบบอาคาร โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน. Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 8, n. 2, p. 12–19, 2014. DOI: 10.14456/nuej.2013.8. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26110. Acesso em: 4 mar. 2024.