ถาวร เ.; ผัดวงศ์ ท.; คำเมือง ข. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการกัดอะลูมิเนียม 6063 ด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ. Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 33–37, 2014. DOI: 10.14456/nuej.2014.3. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26074. Acesso em: 28 feb. 2024.