เหลืองทรัพย์ทวี ก.; ตินะมาส พ.; ลิคะสิริ จ. การแบ่งกลุ่มสำรวจในการเดินสำรวจทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 14–20, 2014. DOI: 10.14456/nuej.2014.1. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26069. Acesso em: 5 mar. 2024.