ขันทอง ร., ปัญญาวุธโธ ก., & อักกะรังสี พ. (2018). การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากไบโอมีเทนอัดด้วยการเปลี่ยนรูปด้วยไอน้ำโดยใช้แพลเลเดียมบนตัวรองรับอะลูมินา (Pd/Al2O3) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา: Production of Hydrogen Gas from Compressed Bio-methane Gas by Steam Reforming Process with Alumina-supported Palladium (Pd/Al2O. Naresuan University Engineering Journal, 12(2), 103–110. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/78916