ทิพจร ว., ไกลถิ่น ช., & เฉลิมกิจ จ. (2018). The Application of Memetic Algorithm for Induction Motor Parameter Estimation. Naresuan University Engineering Journal, 13(1), 43–52. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/73028