สงวนเสริมศรี ม. (2014). วิธีการและปัญหาของการทำนาข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. Naresuan University Engineering Journal, 2(1), 44–54. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26309