ตั้งค้าวานิช เ., เกียรติวนิชวิไล ส., & กานต์ประชา ส. (2014). ระบบสมองกลแบบฝังตัวสำหรับระบบกล้องตรวจจับ (Embedded System for a Camera Sensor System). Naresuan University Engineering Journal, 2(1), 33–38. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26307