อินภู่ ม., ทิพหา น., & เกียรติวนิชวิไล ส. (2014). การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยระบบบอกพิกัดโลกราคาถูก. Naresuan University Engineering Journal, 2(1), 26–32. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26306