ขยันการนาวี ช., & เกิดพิทักษ์ ฉ. (2014). แนวคิดในการศึกษาเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในลุ่มน้ำยม. Naresuan University Engineering Journal, 3(1), 20–26. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26300