ทองสนิท ป. (2014). ฝุ่นละออง. Naresuan University Engineering Journal, 3(1), 1–4. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26297