แทนธานี ศ., & วงศ์กังแห อ. (2014). ระบบการเตือนภัยน้ำท่วมอัตโนมัติสำหรับชุมชนเมือง. Naresuan University Engineering Journal, 4(1), 25–30. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26295