สมโน ก. (2014). การวิเคราะห์ความดันและอุณหภูมิเฉลี่ยในเครื่องยนต์ HCCI ในช่วง NVO ด้วยโปรแกรม KIVA. Naresuan University Engineering Journal, 4(1), 1–6. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26291