สาละ อ., & คลังบุญครอง พ. (2014). การสืบสวนอุบัติเหตุการจราจรเชิงลึก: กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย. Naresuan University Engineering Journal, 5(1), 17–26. https://doi.org/10.14456/nuej.2010.12