ชนบดีเฉลิมรุ่ง ย., & ชื่นชูกลิ่น ส. (2014). ระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย. Naresuan University Engineering Journal, 5(2), 10–20. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26265